Birimler

Kadın Kollarının ülke genelindeki teşkilat çalışmalarından sorumludur.

 1. İl Kadın Kolu teşkilatlarından Kadın Kolu Sandık Bölgesi Temsilciklerine kadar, teşkilatların kurulmasından ve modele uygun olarak çalıştırılmasından sorumludur.
 2. Kadın Kolu Teşkilatlarında, model çalışmanın uygulanıp uygulanmadığını Bölge sorumluları vasıtası ile takip eder ve gerekli tedbirleri alır.
 3. Kadın Kolu Teşkilatlarında görev yapan kadro ve üyelerin teşkilat eğitimi için gerekli araştırma, planlama ve programları yapar. Teşkilat eğitimini, Eğitim Başkanlığı ile koordineli olarak hazırlanan müfredata göre yapar.
 4. Mahallelerde, Köylerde ve Sandık Bölgelerinde oluşturulacak Kadın Kolu yönetimlerinin çalışmalarını ve haftalık sandık bölgesi toplantılarının yapılmasını takip eder.
 5. Kadın Kolu Teşkilatlarının haftalık ve aylık olarak yapması gereken toplantıları düzenli olarak yapıp yapmadıklarını, İl Kadın Kolu Teşkilatlarının her ay verdikleri raporlardan takip eder ve gerekli teşviklerde ve uyarılarda bulunur.
 6. İl Kadın Kolu Teşkilat Başkanlarıyla toplantılar yaparak görevlerini aktif bir şekilde yapmalarını sağlar.

Kadın Kolunun Planlama ve Koordinasyon ile ilgili çalışmalarından sorumludur.

 1. Genel Merkez Kadın Kolu çalışmalarının verimliğini artırmak için çalışma planları hazırlar, faaliyetlerin yapılan bu plan dâhilinde yürütülmesini temin eder.
 2. Genel Merkez Kadın Kolu birimleri arasında koordinasyonu sağlar
 3. İl Kadın Kolu Planlama ve Koordinasyon Başkanlarıyla toplantılar yaparak görevlerini aktif olarak yapmalarını sağlar.

Kadın Kolunun tanıtma ile ilgili çalışmalarından sorumludur.

 1. Kadın Kolunun tanıtma faaliyetlerini planlar ve yürütür.
 2. Kadın Kolunun her türlü tanıtma malzemelerinin hazırlanması, üretilmesi ve dağıtılmasından sorumludur.
 3. Kadın Kolunun tanıtma ile ilgili stratejisini tespit ve tayin ederek, bu konuda görev alanların eğitilmesini sağlar ve uygulamaları takip eder.
 4. Kadın Kolunun Medya ile ilişkilerini düzenler. Televizyon ve Gazetelerden Kadın Kolunun yararlanmasının şartlarını hazırlar.
 5. İl Kadın Kolunun Tanıtma Başkanlarıyla toplantılar yaparak görevlerini aktif olarak yapmalarını sağlar.

Sivil Kadın Kuruluşları ve Halkla ilişkiler ile ilgili çalışmalarından sorumludur.

 1. Ülkede bulunan bütün sivil Kadın örgütleri, Kadın meslek kuruluşları, kanaat önderleri, müstakil Kadın toplulukları ile Kadın Kolları arasında kurulması gereken ilişkileri planlar ve yürütür.
 2. Kadın Kolları mensuplarının Sivil Kadın Kuruluşları ve Halkla İlişkilerini istenen seviyeye getirmek için sürekli olarak seminerler düzenler.
 3. İllerin Kadın Kolu Sivil Kadın Kuruluşları ve Halkla İlişkiler Başkanlarıyla toplantılar yaparak görevlerini aktif olarak yapmalarını sağlar.

Kadın Kolunun eğitim ile ilgili çalışmalarından sorumludur.

 1. Kadın Kolu Teşkilatlarında çalışan kadro ve üyelerin şuurlanma, çelikleşme ve üretim durumlarını en üst seviyeye taşımak için eğitim yapar.
 2. Genel Merkez Kadın Kolu yönetimi ve üyeleri, İl, İlçe Kadın Kolu yönetimi ve üyeleri ile il eğitim öğretmenleri ve hatiplerin eğitimlerini planlar ve yürütür.
 3. Kadın Kolu Merkez Eğitim Hocalarını tespit eder ve eğitim için hazır hale getirir.
 4. İllerde yapılacak teşkilat eğitimlerinin müfredatını hazırlar ve uygulamaya koyar.
 5. Kadın Kolu İl Eğitim Başkanlarıyla toplantılar yaparak eğitir ve görevlerini aktif olarak yapmalarını sağlar.

Kadın Kolunun Dış İlişkilerle ile ilgili çalışmalarından sorumludur.

 1. Siyasi Partiler Kanunu çerçevesinde çeşitli dünya devletlerindeki Kadın çalışmalarını yakından izler ve değerlendirir.
 2. Dış ülkelerde ve uluslararası Kadın kuruluşlarında partimizin görüşlerinin tanınması için, tanıtım faaliyetleri başta olmak üzere gereken her türlü çalışmayı yürütür.
 3. Yurt dışı ziyaretlerini organize eder. Yurt dışından gelen Kadın heyetlerin kabulü ile ilgili programları yapar ve yürütür.
 4. Kadın Kolu İl Dış İlişkiler Başkanlarıyla toplantılar yaparak görevlerini aktif olarak yapmalarını sağlar.

Kadın Kolunun Genel Muhasebe ve Mali İşler ile ilgili çalışmalarından sorumludur.

 1. Kadın Kolu bütçesini oluşturur. Gelirleri artırmak için komisyon ve komiteler kurar ve çalıştırır.
 2. Kadın Kolu üyelik aidatı, genel merkez aidatı, bağış, hediyelik eşya satışları ve benzeri gelir kaynaklarını geliştirir ve harekete geçirir. Yetkili Kurullara gelir ve giderle ilgili rapor verir.
 3. Kadın Kolunun gelir, gider ve mali işlerinin yürütülmesi, bu hususlarda eğitimli eleman yetiştirilmesi ve tüm teşkilatlarda mali işler ile ilgili yapılacak faaliyetlerin planlanması, yürütülmesi ve denetimi işini titizlikle yürütür.
 4. Kadın Kolu İl Muhasebe ve Mali İşler Başkanlarıyla toplantılar yaparak görevlerini aktif olarak yapmalarını sağlar.

MADDE 6. Parti üyeliği sona eren kişilerin doğal olarak Kadın Kolları üyelikleri de düşer. Parti disiplinine aykırı davrananlar hem Kadın Kolları hem de Parti üyeliğinden çıkarılırlar.

Kadın Kolunun Ekonomik İşler ile ilgili çalışmalarından sorumludur.

 1. Partinin ekonomi ile ilgili görüş ve projelerinin duyurulması ve benimsetilmesi için her türlü çalışmayı yapmaktan sorumludur.
 2. Ekonomi ile ilgili politikaları izler, değerlendirir ve raporlar hazırlayarak kamuoyunu bilgilendirir.
 3. İl Ekonomik İşler Başkanlarıyla toplantılar yaparak görevlerini aktif olarak yapmalarını sağlar.

Kadın Kolunun Kültür ve Sanat ile ilgili çalışmalarından sorumludur.

 1. Gençlerin milli kültür ve sanat etkinliklerinde aktif hale gelmeleri için çalışır.
 2. Gençlerindüşünce disiplini ve güzelliğine, konuşma disiplini ve güzelliğine, çalışma disiplini ve güzelliğine, davranış disiplini ve güzelliğine sahip olmaları için gereken çalışmaları yürütür.
 3. Çeşitli kültür ve sanat faaliyetleri ile gençlerin dava şuuru kazanmaları yolunda gayret gösterir.
 4. İl Kadın Kolu Kültür ve Sanat Başkanlarıyla toplantılar yaparak görevlerini aktif bir şekilde yapmalarını sağlar.

Kadın Kolunun Gençlik ile ilgili çalışmalarından sorumludur.

 1. Kadın Kolunun genç üyelerinin teşkilat içinde aktif olarak görev almaları için çalışır.
 2. Kadın Kolu genç üyelerinin dava şuurlarının gelişmesi için başta eğitim seminerleri olmak üzere gerekli bütün çalışmaları yürütür.
 3. İl Kadın Kolu Gençlik Başkanlarıyla toplantılar yaparak görevlerini aktif bir şekilde yapmalarını sağlar.

Kadın Kolunun Sekreterlikle ile ilgili çalışmalarından sorumludur.

 1. Kadın Kolu Merkez Yönetimi ve Başkanlık Divanı toplantı gündemini hazırlar. Kadın Kolu Başkanlık Divanı kararlarını ilgili yerlere bildirir. Bu husustaki yazışmaları yapar.
 2. Kadın Kolunun personel ihtiyacını belirler, çalışma disiplin, ciddiyet ve verimliliğini sağlar, takip ve kontrol eder.
 3. Kadın Kolu yazışmalarının sağlıklı yürütülmesini ve arşivlenmenin düzgün yapılmasını sağlar. Bilgi İşlem ve yazışmalarda teknolojik imkânları kullanır.
 4. Kadın Kolu protokol işlerini organize eder.
 5. Kadın Kolu İl Sekreterleriyle toplantılar yaparak görevlerini aktif olarak yapmalarını sağlar.

Kadın Kolu Bölge Sorumluları,Kadın Kolu Merkez Yönetim Kurulu üyeleri veya uygun teşkilat mensupları arasından hizmet görevlerinin yanında teşkilat görevi olarak bölgelerden sorumlu kılınan kimselerdir.
Parti teşkilat ve mensuplarımızın programımızdaki hedeflere ulaşması içinTeşkilat Çalışma Modelimize uygun bir şekilde faaliyet yaparlar.
Bölge sorumluları,Kadın Kolu Merkez teşkilatının her bir il ile ilgili olarak, isabetli karar alabilmesi için yapacağı istişarelerinde yardımcı olurlar ve İl Kadın Kolu Teşkilatlarının her bakımdan etkili ve verimli çalışma yapmalarını temin etmeye çalışırlar.
Bu maksatla sorumlusu oldukları bölgede illerin teşkilat çalışmalarını takip ederler, özellikle Kadın Kolu İl Divanlarına ve ayda en az bir defa Yönetim Kurulu Toplantılarına katılırlar. Toplantılarla ilgili hazırladıkları raporları Merkez Kadın Kolu Teşkilat Başkanlığına takdim ederler. Böylece Genel Merkez bölge sorumlularının gayretli çalışmaları ile bütün il teşkilatlarını takip etmiş olur. Bölge sorumluları aşağıdaki görevleri yaparlar.

Kadın Kolu Bölge Sorumluları,Genel Merkezin Bölge illerindeki teşkilat çalışmalarını yakından takip eden görevlisidir. Ancak bu çalışmalarda:
a. Kadın Kolu İl Yönetim Kurullarının asıl ve yedek üyeleri ile beraber her hafta toplanıptoplanmadığını,
b. Kadın Kolu İl Yönetim Kurulu üyeleri arasında “hizmet” ve “teşkilat” görev taksimatının tam olarak yapılıp yapılmadığını ve herkesin görevini bilir hale gelip gelmediğini,
c. Kadın Kolu İl Yönetim Kurulu üyelerinin sorumlu oldukları ilçelere her hafta gidip gitmediğini, İlçe Yönetim Kurulu toplantılarına ve bu ilçenin aylık İlçe Divan Toplantısına katılıp katılmadığını,
d. Kadın Kolu İl Yönetim Kurulu üyelerinin sorumlusu oldukları ilçelerde ilçe yönetim kurulu üyelerini harekete geçirerek haftalık Sandık Bölgesi Toplantılarının yapılıp yapılmadığını,
e. Kadın Kolu Belde, Köy ve Mahalle, Sandık Bölgesi teşkilatlarının kurdurulması ve teşkilat modeline göre çalışıp çalışmadığını,
f. Başmüşahitlere kadar bütün teşkilat mensuplarının Gazeteye abone olup olmadığını takipten sorumludurlar.
İldeki çalışmaların disiplinli olarak yürütülmesinde Kadın Kolu İl Başkanının en büyük destekçisidirler.
İldeki problemlerden çözebildiklerini hallederler, çözemediklerini Genel Merkezin bilgisine sunarlar.