Tüzüğümüz

MADDE 1. Saadet Partisi Türkiye Cumhuriyet Anayasası ve Siyasi Partiler Kanunu ve diğer ilgili kanunlar çerçevesinde kurulmuş ve faaliyette bulunan bir siyasi teşkilattır.

Partinin Genel Merkezi Ankara’dadır.

Partinin özel işareti (amblemi) renkli zemin üzerine beyaz hilal içerisinde beyaz beş yıldız ve hilalin altında SAADET yazısıdır.

MADDE 2. Partinin gayesi programında yazılı hususları gerçekleştirmektir.

Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ndeki kıstasların, Anayasanın 2. maddesinde yazılı temel niteliklerin, bireysel hak ve hürriyetlerin gerçek manasıyla ve evrensel esaslara uygun olarak uygulanmasına ve ülkemizin maddi ve manevi kalkınmasının “Önce Ahlak ve Maneviyat”anlayışıyla sağlanmasına gayret gösterir. Milletin huzur, saadet ve özgürlüğünü, refah ve itibarını artırmaya gayret eder. Adaletin mülkün temeli olduğu ilkesi doğrultusunda gerçek bir hukuk devletinin oluşmasını hedefler.

MADDE 3.  Saadet Partisi Kadın Kolları ilgili Kanunlar ve Saadet Partisi tüzüğü çerçevesinde oluşturulmuş bir parti yan kuruluşudur. Kadın Kollarının merkezi partinin Genel Merkezidir

MADDE 4. Kadın bir milletin geleceğidir. Gençliğin ahlaklı, bilgili, sağlıklı yetişmesi ve hayata hazırlanması önemli bir görevdir. Saadet Partisi, gençliği ülkenin teminatı olarak görmektedir. Her alanda gençliğin dinamizminden yararlanmak gerektiğini düşünür. Gençlerin kötü alışkanlıklardan uzaklaşması; iyiden, güzelden, doğrudan, faydalıdan ve adaletten yana olması bir ülkenin en önemli kazancıdır. Kadın bir hazinedir. Şuurlu bir Kadın; hak bir medeniyetin habercisi, motor gücü ve temsilcisidir. Gençler; İnsanların saadeti için şefkat, sevgi ve barışın esas alındığı, iyinin, doğrunun, güzelin, faydalının, adil bir düzenin hâkim olduğu Yaşanabilir Bir Türkiye, Yeniden Büyük Türkiye’nin ve Yeni Bir Dünya’nın kurulmasında görev alan şuurlu Milli Görüş topluluğunun en önemli üyeleridir.

Saadet Partisi, Kadın Kollarına, gençleri hak ve adaleti esas alan siyaset anlayışının içerisine dâhil edip, verilen mücadelede aktif olarak görev almaları için şuurlandırma görevini yükler.

Gençliğin siyasi şuurunu, kişiliğini, ahlakını, edep ve terbiyesini olgunlaştırmak için eğitim yapar. Bu açıdan gençliği, gençliğin sorunlarını, siyaseti, siyasi mücadeleye katılımı ve siyasi şuuru bir medeniyet meselesi olarak tanımlar.

Bu amaçla:

 1. Ülkemizde barışa, kardeşliğe katkıda bulunmak,
 2. Ülkemizin maddi ve manevi kalkınmasında etkili güç olmak,
 3. Siyasette ahlaki esasları toplumsal mutabakat haline getirmek,
 4. Gençlerimizin, milli ve manevi değerlerimizle örtüşmeyen alışkanlıklardan uzaklaşmaları için çalışmak,
 5. Saadet Partimizin ambleminde ifadesini bulan ve beş yıldızın karşılığı olan:
 • Sevgi, huzur, barış ve kardeşliği
 • Hak ve özgürlükleri
 • Adaleti
 • Refah ve kalkınmayı
 • Saygınlığı, genel bir toplumsal şuur haline getirerek ülkemizin uluslar arası düzeyde etkileyici gücünü artırmak,
 1. Gelecekte önemli sorumluluklar üstlenecek olan gençlerimizi ülkesini seven, toplumuyla barışık, davası için can ve mal fedakârlığında bulunabilen gençler haline getirebilmek için gayret etmek,
 2. Gençlerimizin:
 • Sürtüşme yerine diyalogu
 • Çifte standart yerine adaleti
 • Sömürü yerine adil paylaşımı
 • Baskı, dayatma yerine gerçek hak anlayışı ve insan haklarını
 • Çıkarcılık yerine yardımlaşmayı esas alan birer şahıs olmaları için çalışmak,
 1. Gençlerin yeteneklerini ortaya çıkarabilmeleri için gerekli olan siyasi, sosyal, hukuki, idari ve ekonomik düzenlemelerin yapılabilmesi için gayret etmek,
 2. Amacı tüm insanlığın saadetini temin etmek olan Saadet Partimizin gayesini gerçekleştirmek için Kadın teşkilatlarımızın tamamını en verimli şekilde çalıştırmak esas alınmıştır.

MADDE 3. Partiye üye olmak isteyen gençlerin Siyasi Partiler Kanunundaki üyelik şartlarını haiz olmaları gerekir. Gençler:

 1. Partinin programı ve tüzüğünü benimsediğini ve bu çerçevede siyasi faaliyette bulunacağını yazılı bir beyanla bildirmek,
 2. Partiye belli bir aidat ödemeyi taahhüt etmek,
 3. Türk vatandaşı olmak,
 4. On sekiz yaşını doldurmuş olmak,
 5. Siyasi Partiler Kanununun 11. Maddesindeki yasakları olmamak,
 6. Başka bir partinin üyesi olmamak şartıyla partiye üye olabilirler.

Parti üyesi olmadan yönetimde görev alanlar ile seçimlerde milletvekili, belediye başkanı, belediye meclisi üyesi, il genel meclisi üyeliğine aday olanlar parti üyesi sıfatı kazanırlar.

MADDE 4. Ortaöğretim öğrencileri partiye üye olamazlar.

MADDE 5. Kadın Kollarının kaydettiği üyeler, parti tüzüğünün 4.  maddesinde belirtilen esaslara tabidir. Kadın Kolları üyelerinin Saadet Partisi’ne üyelikleri İlçe Yönetim Kurullarının kararıyla kesinleşir. 30 yaşından küçük parti üyeleri Kadın Kolları üyesi sayılır.

MADDE 6. Parti üyeliği sona eren kişilerin doğal olarak Kadın Kolları üyelikleri de düşer. Parti disiplinine aykırı davrananlar hem Kadın Kolları hem de Parti üyeliğinden çıkarılırlar.

MADDE 7.Parti Üyelerinin Yükümlülükleri:

 1. Üyeler parti çalışmalarına maddi ve manevi katkıda bulunurlar. Bu, her üye için yasal ve manevi bir sorumluluktur. İki türlü aidat öngörülmüştür. Bunlar: 1- Üyelik aidatı, 2- Genel Merkez aidatıdır. Üyelik aidatını partiye üye olan herkes öder. Merkez aidatını ise Genel İdare Kurulu Üyeleri, Yüksek Disiplin Kurulu Üyeleri, Parti Kurucuları, Milletvekilleri ve seçilmiş Büyük Kongre delegeleri öder. Üyelik ve Genel Merkez aidatının miktarı ve ödeme şekli Genel İdare Kurulu tarafından belirlenir.
 2. Aidatlarını ödemeyen üyeler parti içi seçme ve seçilme haklarını kullanamazlar.
 3. Toplumun tarihi, milli ve manevi değerlerini korumak, geliştirmek ve güçlendirmek için gayret göstermek,
 4. Karşılıklı sevgi ve saygı içinde, güçlü bir inançla, her bakımdan iyi yetişme ve doğru bilgi sahibi olmaya gayret etmek, toplumun yararı için kendilerinden fedakârlık ederek, şahsi çıkar gözetmeden, hiç kimsenin hukukuna tecavüz etmeden, birlikte çalıştığı arkadaşlarıyla ihtilaf ve çekişmeye girmeden ekip çalışmasına uygun şekilde uyumlu, hoşgörülü ve güzel ahlak kurallarına uygun olarak çalışmak,
 5. Parti çalışmalarında istişare etmek, verilen görevi en güzel şekilde ve titizlikle yapmak, verilen talimatları yerine getirmek, parti prensip ve ilkelerine ve liderine gönülden bağlı olmak,
 6. Herkesin huzur, barış ve kardeşlik içinde yaşayacağı, birbirini sevip sayan, yüksek ahlaki değerlerle bezenmiş bir toplumun oluşması için bütün güçleriyle çalışmak,
 7. Kanunlarda ve parti tüzük ve yönetmeliklerinde belirtilen diğer görevleri yapmak, sorumlulukları yüklenmektir.

MADDE 8. Parti Kadın Kolları Teşkilatı aşağıdaki kademelerden oluşur.

MADDE 9. Genel Merkez Kadın Kolu, Genel İdare Kurulu’nun belirleyeceği 50 kişiden oluşur, bu miktar artırılabilir, azaltılabilir. Aynı sayıda yedek üye de belirlenir.

Kadın Kolu, oluşumunu takip eden 7 gün içerisinde Genel Başkanın veya Teşkilat Başkanının başkanlığında toplanarak Genel Merkez Kadın Kolu Başkanı ve Başkanlık Divanı Üyelerini tespit eder ve görev taksimatı yapar.

Genel Merkez Kadın Kolu,Teşkilat Başkanı ve Genel İdare Kurulu’na bağlı olarak çalışır.

Genel Merkez Kadın Kolunun çalışma esaslarını Genel İdare Kurulu belirler.

Genel Merkez Kadın Kolu gerekirse yeniden oluşturulabilir.

Genel Merkez Kadın Kolu Başkanı bu görevini Genel Başkan ve Genel İdare Kurulu’nun belirleyeceği süreler içerisinde yürütür.

MADDE 10. Kadın Kolu Başkanlık Divanı üyeleri; Kadın Kolu Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilen Kadın Kolu Başkanı, Başkan yardımcıları ve Kadın Kolu Sekreteri’nden oluşur.

Kadın Kolu Başkan Yardımcıları

 1. Başkan Yardımcısı: Teşkilat Başkanı
 2. Başkan Yardımcısı: Planlama ve Koordinasyon Başkanı
 3. Başkan Yardımcısı: Tanıtma Başkanı
 4. Başkan Yardımcısı: Kadın Kuruluşları ve Halkla İlişkilerBaşkanı
 5. Başkan Yardımcısı: Eğitim Başkanı
 6. Başkan Yardımcısı: Dış İlişkiler Başkanı
 7. Başkan Yardımcısı: Genel Muhasebe ve Mali İşler Başkanı
 8. Başkan Yardımcısı: Sosyal İşler Başkanı
 9. Başkan Yardımcısı: Ekonomik İşler Başkanı
 10. Başkan Yardımcısı: Yükseköğretim Başkanı
 11. Başkan Yardımcısı: Kültür ve Sanat Başkanı
 12. Başkan Yardımcısı: Spor Başkanı
 13. Kadın Kolu Sekreteri

Genel İdare Kurulu ihtiyaca göre Genel Merkez Kadın Kolu Başkan Yardımcılarının sayısını artırıp azaltabilir.

 1. İL KADIN KOLU

MADDE 11. İl Kadın Kolları, Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı ve Kadın Kolları Başkanlığının olur onayı ile İl Yönetim Kurullarının belirleyeceği başkan dâhil 15 asıl ve 15 yedek üyeden, Büyükşehirlerde başkan dâhil 25 asıl ve 25 yedek üyeden oluşur. Nüfusu 3 ila 5 milyon arasında olan Büyükşehirlerde İl Kadın Kolları başkan dâhil 30 asıl ve 30 yedek üyeden, nüfusu 5 milyondan fazla olan Büyükşehirlerde İl Kadın Kolları başkan dâhil 35 asıl ve 35 yedek üyeden oluşur. İl Kadın Kolları, Genel Başkan tarafından veya Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı ve Kadın Kolları Başkanlığının olur onayı ile İl Yönetim kurulları tarafın görevden alınabilir ve yeniden oluşturulabilir. İl Kadın Kolları görev dağılımları Genel Merkez Kadın Kolları başkanlığının hazırlayacağı görev şemalarına uygun olarak yapılır.

İl Kadın Kolu;

 • Seçmen yaşına gelmiş olan gençlerin teşkilat çalışmalarına aktif olarak katılmalarını temin etmek amacıyla her türlü organizasyondan sorumludur.
 • Gençliğin şuurlanması için ilçe, belde, köy ve mahalle, sandık bölgesi Kadın Kolu kadrolarının ve üyelerin eğitim programlarını İl Eğitim Başkanlığı ile işbirliği içerisinde düzenler ve takip eder.
 • İlçe, belde, köy ve mahalle ve sandık bölgesi Kadın Kollarını kurar ve teşkilat çalışma esaslarına göre çalışmalarını temin eder.
 • İl Kadın Kolları Genel Merkez Kadın Kolu’na uygun olarak hizmet ve teşkilat görev taksimatını yapar ve bu modele uygun olarak çalışır.
 • Kadın Kolları bütün teşkilat çalışmalarında aktif bir faaliyet sergilemek zorundadır.
 • İl Kadın Kolları Genel Merkez Kadın Kolu’nun hazırlayacağı Kadın Kolları teşkilat rehberinde belirtilen raporları İl Teşkilat Başkanının onayını aldıktan sonra Genel Merkez Kadın Kolu Başkanlığına her ay düzenli olarak ulaştırır.
 1. İLÇE KADIN KOLU

MADDE 12. İlçe Kadın Kolları, İl Başkanlığı ve İl Kadın Kolu Başkanlığının olur onayı ile İlçe Yönetim Kurullarının belirleyeceği merkez nüfusu 10 bine kadar olan ilçelerde başkan dâhil 7 asıl ve 7 yedek üyeden oluşur. Merkez nüfusu 10 binden 50 bine kadar olan ilçeler ile Büyükşehirlerde nüfusu 50 bine kadar olan ilçelerde, başkan dâhil 11 asıl ve 11 yedek üyeden oluşur. Büyükşehirlerde nüfusu 50 binden fazla olan ilçeler ile illerin merkez ilçelerinde ve belediye sınırları içindeki nüfusu 50 binden fazla olan ilçelerde başkan dâhil 15 asıl ve 15 yedek üyeden oluşur. Büyükşehirlerde nüfusu 200 binden fazla olan ilçelerde bu sayı İl Yönetim Kurulu kararıyla başkan dâhil 25 asıl ve 25 yedek üye olarak da belirlenebilir. İlçe Kadın Kolları, Genel Başkan tarafından veya İl Başkanlığı ve İl Kadın Kollu Başkanlığının olur onayı İlçe Yönetim Kurulları tarafın görevden alınabilir ve yeniden oluşturulabilir. İlçe Kadın Kolu Yönetim Kulu görev dağılımları Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığının hazırlayacağı görev şemalarına uygun olarak yapılır.

 1. BELDE KADIN KOLU

MADDE 13. Belde Kadın Kolları İlçe Kadın Kollarının teklifi ve İlçe Yönetim Kurulu kararı ile ihtiyaca göre ilçe merkezleri dışında belediye teşkilatı olan yerlerde kurulur. İlçe teşkilatı ve İlçe Kadın Kolunun vereceği görevleri yapar, en az üç kişiden oluşur ve ihtiyaca göre sayısı artırılır.

KADIN KOLU TEMSİLCİLİKLERİ

MADDE 14.a-  Köy ve Mahalle Kadın Kolu temsilcilikleri:  Köy ve Mahalle Kadın Kolu temsilcilikleri bir temsilci ve bir temsilci yardımcısından oluşur. Ancak Büyükşehirlerdeki kalabalık köy ve mahallelerde Kadın Kolları teşkilatı köy ve mahallenin büyüklüğüne göre yeteri kadar sayı ile oluşturulabilir. Bu şekilde oluşan teşkilatların işleyişinde belde teşkilatı model olarak alınır.Köy ve Mahalle Kadın Kolu yönetiminin başkanlığını Kadın Kolu Temsilcileri yapar. Köy ve Mahalle Kadın Kolu Temsilcileri, beldelerde belde, ilçelerde ilçe, illerde merkez ilçe Kadın Kolları teşkilatları tarafından bağlı bulundukları temel teşkilatın belde, ilçe, merkez ilçe başkanlarının veya Teşkilat başkanlarının onayı ile belirlenir.

b- Sandık Bölgesi Kadın Kolu Temsilcilikleri: Sandık bölgesi Kadın Kolu Temsilcilikleri, bir baş müşahit ve dört müşahit olmak üzere beş kişiden oluşur. Sandık bölgesi baş müşahit ve müşahitleri köy ve mahalle Kadın kolu temsilcilerinin bağlı oldukları köy ve mahalle temsilcilerinin bilgisi dâhilinde teklifleri üzerine ilçe yönetim kurulları tarafından görevlendirilir ve aynı usulle değiştirilir.

MADDE 15. Disiplin işleri parti tüzüğünde belirtilen usul ve esaslara göre yürütülür.

MADDE 16.Kadın Kolları, üyelerinin isimlerinin bulunduğu bir defter tutar. Kadın Kolları Partiden bağımsız yazışma yapamazlar.

MADDE 17. Teşkilatın bütün kademelerindeki Kadın Kolu başkanları bulundukları Ana Teşkilat Yönetim Kurulunun doğal üyesidir.

MADDE 18. Yönetmelikte açık bulunmayan hallerde parti tüzüğü ve siyasi partiler kanunu hükümleri ile ilgili mevzuat uygulanır.

MADDE 19.  Kadın Kolları Yönetmeliği, Parti Genel İdare Kurulunun Kararıyla yürürlüğe girer.